תקנון אחריות

"א.ב.מ מחשבים בע"מ " נותנת בזאת למוצר שפרטיו רשומים בתעודה זו אחריות לתקופה של שנה (אלא אם צוין אחרת בחשבונית).
מיום מסירת המוצר בפועל לצרכן (להלן: תקופת אחריות).לגבי ספקי כוח מטענים וסוללות תקופת האחריות (גם במקרה של הרחבת האחריות) הינה 6 חודשים.
"א.ב.מ מחשבים בע"מ" מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, במידה ויידרש,
את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה,למעט קלקולים הנובעים מנזק מכוון שגרם הצרכן.
"א.ב.מ מחשבים בע"מ" מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול, במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון
תשתמש בחלקים מקוריים לצורך התיקון.
במידה ולא יתאפשר תיקון המוצר בהתאם לאמור לעיל, יסופק לצרכן מוצר זהה או מסוג ואיכות דומים ואו בעל שווי ערך דומה .
בהתאם להחלטת א.ב.מ מחשבים בע"מ תתקן את המוצר תוך 10 ימי עבודה, מיום מסירתו לתיקון .
השרות הינו איסוף מאתר הלקוח כאשר שילוח המחשב ותיקונו יעשה על חשבון" א.ב.מ מחשבים בע"מ ".
"א.ב.מ מחשבים בע"מ" לא תהיה אחראית, במישרין ו/או בעקיפין, לכל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי אשר נובע,
במישרין ואו בעקיפין מאובדן נתונים ו/או מידע ו/או חומר אשר נצבר ו/או היה קיים במחשב בכלל ובדיסק הקשיח ובכוננים של המחשב בפרט.
"א.ב.מ מחשבים בע"מ" בע"מ תמסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט של מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו.מקרים בהם האחריות על המוצר אינה תקפה :
במקרים כאמור רשאית החברה לדרוש תשלום עבור תיקון החלק או המחשב וכן עבור איסוף/החזרה/ובדיקת טכנאי .

 1. כתוצאה מכוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר לצרכן.
 2. לשבר כתוצאה ממכה ,מנפילה, תאונה.
 3. לתקלה כתוצאה משימוש ברכיב או התקן לא מקורי.
 4. לקלקול עקב הספקת חשמל בלתי סדירה.
 5. לתיקון שנעשה במוצר על ידי מי שלא הוסמך לכך מטעם א.ב.מ מחשבים בע"מ.
 6. לקלקול עקב חיבור התקנים חיצוניים כלשהם
  לתקלות שנגרמו כתוצאה מהזנחה בהחזקת המכשיר כגון: חדירת זוהמה חול, רטיבות וכו לתוך המכשיר.
 7. בגין וירוסים ו/או תוכנות זדוניות אשר יוסרו בתשלום.
 8. במקרה בו התווית והמספר הסידורי של המכשיר שונו או שאינם ניתנים לזיהוי.
 9. אין אחריות על חלקים מתכלים כגון: חלקי פלסטיק, חלקים מכאניים ( כגון ציריות מסך ) .
 10. אין אחריות על דיסק קשיח שהוכנסה בו סיסמא ולא ניתן לשחזרה לא יוחלף הדיסק במסגרת אחריות.
 11. אין אחריות על תוכנות כלשהן ,בין אם הן טעונות מראש במכשיר ,או שהותקנו במועד מאוחר יותר.
 12. אין אחריות על רשלנות או זדון של הצרכן לרבות שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות
  השימוש סבירות בנסיבות העניין, והכל בכפוף להוראות כל דין אין אחריות מתום תקופת האחריות.
 13. אין אחריות בגין שיחזור שמות משתמש וסיסמאות אשר ישוחזרו בתשלום וללא כול אחריות לגבי שלמות המידע.
 14. אין אחריות לתוכנות לרבות מערכת הפעלה, טעונות מראש במחשב או מסופקות עם המחשב ובין אם הותקנו במועד מאוחר יותר
  תימסר לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט של מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו קומפ סל סחר ושיווק.
 15. אין אחריות בגין שבר ו/או נזק למסך ה LCD ובגין פיקסלים שרופים בכמות קטנה מ3 נקודות בוהקות ו/או 5 נקודות כבויות ו/או שילוב של 5 נקודות כבויות ובוהקות.

 

שים לב!

אין להסיר או לשנות את תווית הזיהוי שעל המוצרים או חלקיהם, הסרה ו/או שינוי כאמור עלולים למנוע את
היכולת לזהות את המוצר אליו מתייחסת תעודת אחריות זו, ולפיכך עלולים להקשות מימוש זכויותיך על פי תעודת אחריות זו.

באחריותו הבלעדית של הלקוח לבצע גיבוי של כל החומר שנצבר במחשב באופן קבוע.

על מנת להבטיח את יכולתך לממש את זכויותיך על פי דין ועל פי תעודת אחריות זו, בכל פניה לקבלת
שרות על פי תעודת אחריות עליך להציג תעודת אחריות זו שכל פרטיה מלאים כדין (לרבות תאריך המסירה של המוצר לצרכן)
או, לחלופין עליך להציג את מדבקת האחריות שקיבלת בעת רכישת המוצר כשמדבקת האחריות האמורה מודבקת על המוצר הרלוונטי.
הוראות מסמך זה כתובות בלשון זכר אך הן מכוונות לגברים ונשים כאחד.
תעודת אחריות זו נועדה בין היתר לפרט את זכויות הצרכן על פי תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות מכירה ).